Suomen Kirjasäätiön säännöt

(oikeusministeriön 8.3.1983 hyväksymässä, 8.2.1990, 10.5.2007, 7.9.2010, 31.1.2012, 4.1.2019 muutetussa muodossaan)

1 §
Säätiön nimi on Suomen Kirjasäätiö ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kirjallisuutta ja lukemista Suomessa. Säätiön toiminnan piiriin kuuluu kauno-, tieto- ja lasten- ja nuortenkirjallisuus.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö antaa palkintoja, järjestää kilpailuja ja näyttelyjä sekä voi jakaa tukia. Tämän lisäksi säätiö harjoittaa tiedotus- ym. tarkoitusperiensä piiriin kuuluvaa toimintaa.

4 §
Säätiön omaisuuden muodostavat peruspääoma 16.818,79 euroa sekä säätiölle vastaisuudessa kertyvät varat ja muu omaisuus.

Säätiö voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muutoinkin luvallisin keinoin kartuttaa omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti ja sen varat on sijoitettava turvallisesti ja tuloa tuottavasti.

Peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä.


Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa tilikaudeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Suomen Kustannusyhdistys ry:n hallitus nimeää jäsenet.

Jos Suomen Kustannusyhdistys ry:n hallitus ei ole nimennyt säätiön hallituksen jäseniä seuraavaksi toimikaudeksi marraskuun loppuun mennessä, täydentää hallitus seuraavaksi toimikaudeksi itse itseään.

Puheenjohtajan nimittää Suomen Kustannusyhdistys ry:n hallitus. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Jos hallituksen jäsen eroaa, tulee oikeustoimikelvottomaksi taikka asetetaan konkurssiin kesken toimikauden, hallitus täydentää siltä osin itse itsensä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä pyytää sitä puheenjohtajalta kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Vaalissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa kohtuullinen kokouspalkkio.


Hallitus ottaa säätiölle pääsihteerin ja tarpeen mukaan muut toimihenkilöt.

7 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa tai se tai ne säätiön toimihenkilöt, joille hallitus myöntää tämän oikeuden joko yksin tai kaksi yhdessä.

8 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös on tehtävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajalle huhtikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle toukokuun 15 päivään mennessä.

9 §
Säätiön hallitus kokoontuu tilinpäätöskokoukseensa vuosittain viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöskokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä valitsee säätiölle tilintarkastajan ja tarvittaessa varamiehen vuodeksi kerrallaan.

Mikäli tilintarkastuskertomuksessa on esitetty huomautuksia, on hallitus kutsuttava koolle käsittelemään asiaa.

10§
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

11 §
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö purkaa päätöksellä, jota kannattaa vähintään neljä säätiön hallituksen jäsentä. Tällainen päätös on kuitenkin tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätökselle on hankittava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään jäljellä olevat varat säätiön tarkoituksen mukaisesti.